Congresverslagen vanaf 2000

2019: Digitaal magazine Verbondenheid: met wie ben jij WIJ?

‘Verbondenheid, of eigenlijk het gebrek daaraan, is dé sociale kwestie van deze tijd’ zei VWS-minister Hugo de Jonge op het CSC. Hoe zit het met onze verbondenheid? Wat willen we eigenlijk, en hoe koersen we meer die kant op?

Met bijdragen van onder meer Govert Buijs, Renee van Riessen, Pauline Seebregts, Haroon Sheikh,  Ruth Peetoom en Hugo de Jonge.

 


 

2018: Bezield leiderschap, hoe kunnen we de Sustainable Development Goals dichterbij brengen?

Wereldwijd actueel, maar hoe kunnen we als maatschappelijke organisaties in Nederland bijdragen aan een duurzame wereld?

Met bijdragen van onder meer Gerda Verburg, René Grotenhuis, Aukje Kuypers, Bright O. Richards, Bas Jurres, Ben Tiggelaar en Yvonne Zonderop

 


 

2017: Op elkaar aangewezen, durf afhankelijk te zijn

Centraal stond het thema Op elkaar aangewezen -durf afhankelijk te zijn. Tijdens het congres beschouwden de sprekers en de deelnemers hoe onderlinge verbinding gestimuleerd kan worden en hoe men zich meer open en afhankelijk kan opstellen ten opzichte van de ander. De zaal kwam veelvuldig aan het woord tijdens een Social Hackathon. 

Met visies, analyses en vergezichten door onder andere Kim Putters, Theo Bovens, Sybrand Buma, Carla Dik-Faber, Jurjen ten Brinke en Vincent Bijlo. 

 


 

congresboekje-voorkant2016: Geloof, Angst & Liefde

125 jaar geleden ging het congres over het tegengaan van schrijnende ongelijkheid en bittere armoede; om menswaardigheid voor mensen die als arbeiders niet meer dan een instrument waren voor de verrijking van anderen. Het leverde sociale wetten, overlegorganen en het sociale zekerheidsstelsel op waar we vandaag de dag nog steeds de voordelen van ervaren. In 2016 zien we dat mensen weliswaar hun individuele autonomie bevestigd zien maar dat ze voor hun ontplooiing anderen nodig hebben, in betekenisvolle verbanden: gemeenschappen. Er is een sterke roep om andere, nieuwe, zelfgekozen verbanden van allerlei soort. Dit congres stond in het teken van deze nieuwe gemeenschappen, deze kracht van verbondenheid.

Met lezingen van Kardinaal Peter Turkson, Piet Hein Donner, Machteld Jansen, Stephen B. Young, Luigino Bruni, Willemijn Verloop en vele anderen.

 


 

CSC2015 - voorpg2015: Wel gelukt maar niet gelukkig

Tijdens dit congres stond de zoektocht centraal naar de rol van de economie, ethiek en duurzaamheid in een ‘gelukkige’ samenleving. We hebben veel om dankbaar voor te zijn in onze samenleving. We komen nu toe aan activiteiten en goederen waar onze ouders nooit de mogelijkheid voor hadden. Wat brengt ons het hedendaagse materialistische wereldbeeld, waarbij iedereen zijn eigen geluk najaagt? Daarbij lijkt er minder plaats voor mensen die in de marge staan van de samenleving, en ook  lijkt er niet meer te worden geleerd om het onvolkomene en onmaakbare te accepteren als levensrealiteit.
Onderzoek wijst uit dat een toename in welvaart gepaard gaat met een stagnerend of zelfs dalend geluk, de zogenaamde geluk-inkomensparadox. Geluk ontlenen we vooral aan niet-materiële dingen, in relaties met anderen, in de natuur, in creativiteit. Geluk is een proces van verbinden, mensen komen tot bloei als ze met anderen samenwerken aan iets wat de moeite waard is, waarbij ze als mens gezien worden en hun inzet er echt toe doet. Dat past bij uitstek bij het christelijk sociaal denken.

Met bijdragen van o.a. Jesse Klaver, Paul van Geest en Jan Peter Balkenende.

 


 

Congresverslag 20142014: De participatiesamenleving

De idee van de participatiesamenleving heeft aan betekenis gewonnen sinds de participatiesamenleving door de huidige coalitie wordt uitgedragen. Er is echter de nodige scepsis dat het wordt gebruikt als doekje voor het bloeden voor alles wat wordt afgebroken. De christelijk-sociale beweging staat voor de uitdaging een typisch christelijk- sociale invulling te geven aan de idee van de participatiesamenleving. Voor ons betekent dit een nieuw appèl op het maatschappelijk middenveld, de civil society, en is dan ook wat anders dan het overdragen van taken, voorzieningen en verantwoordelijkheden van de landelijke overheid naar de lokale overheid.

Met bijdragen van onder meer Corien Wortmann, Maurice Limmen, Piet de Vries, Wouter Beekers.

 


 

congresverslag 20132013: Ontmoeten met LeV
Ontmoeten met LEV was het thema van het Christelijk-Sociaal Congres 2013. Kernvraag op het congres was hoe wij onze organisaties weer dichter bij hun oorspronkelijke bedoelingen kunnen brengen. Hoe slagen wij erin om onze bedoeling ook in resultaat voor de doelgroep te vertalen? Of wat belemmert ons hierbij? Daarover is op een openhartige manier gesproken. Openhartig is wat wij bedoelen met LEV, het Hebreeuwse woord voor ‘hart’. Het CSC 2013 was ook het congres waarin Herman Kaiser afscheid nam als voorzitter van het Christelijk Sociaal Congres en Josine Westerbeek-Huitink aantrad als nieuwe voorzitter.

Met onder andere lezingen van Herman Kaiser en Huibrecht Bos, alsmede de Franciscaanse verhalen die op de Ontmoetingsplaatsen werden voorgelezen.

 


 

congresverslag 20122012: Van wie is de samenleving?
Er hangt iets in de lucht van een intens verlangen om weer eigenaar te worden van de eigen leefwereld. Als dat inderdaad waar is, dan zou dat een geweldige kans bieden aan de christelijk-sociale beweging. Wij zijn immers op zoek naar mede-eigenaren. Uit onze geboortepapieren valt op te maken dat wij gevoel hebben gehad voor de sociale kwestie van de industriële samenleving. Daaruit is een brede emancipatiebeweging voortgekomen. Door gevoel te ontwikkelen voor de sociale kwestie van het begin van de 21e eeuw kan onze beweging opnieuw de voorhoede vormen van een emancipatiebeweging ten dienste van mensenrechten en het bonum commune.

Met bijdragen van Gabriël van den Brink, Ad Verbrugge, Liesbeth Spies en Frank van den Heuvel.

 


 

2011: Schepping en Samenleving – een duurzame relatie

Met dit thema wil de christelijk-sociale beweging haar eigentijdse antwoord geven op de boodschap van de profeet Jesaja waarin hij zegt dat: “God de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft, en haar heeft gegrondvest; niet tot een baaierd heeft Hij haar geschapen, maar ter bewoning heeft Hij haar geformeerd.” Dit vraagt om een wereld waar recht en gerechtigheid opbloeit. Dit vraagt om onze bijdrage, en het besef dat onze bijdrage er toe doet. Het is aan ons om door onze daden de hoop en het uitzicht op rechtvaardige en solidaire samenleving levend te houden. Met de keuze voor het thema Schepping en Samenleving geeft het Christelijk-Sociaal Congres ook uitdrukking aan het besef dat duurzaamheid betrekking heeft op zowel het ecologische als het menselijke aspect.

Programma en meer vindt u hier

Met bijdragen van onder meer  Jan J. Boersema, Maxime Verhagen en Klaas van Egmond.

 


 

voorkant 2010

2010: Een huis om in te wonen – een samenleving met hart en ziel

CSC-voorzitter Herman Kaiser leidde het congres aldus in: “Wij zoeken een nieuwe balans. Wij zijn aan herijking toe van de driehoek ‘overheid – markt – samenleving’. Misschien is de volgorde samenleving – markt – staat een betere volgorde voor ons als christelijk-sociale beweging. Wij staan in het zoeken naar een huis om in te wonen, een samenleving met hart en ziel niet alleen. Van overzee is er een reikende hand. In Engeland zoekt David Cameron naar uitwerking van de idee van een ‘Big Society’. Ook wij willen denken in opbouwende termen in plaats van afbrekende. Cameron roept in ieder geval op tot een inhoudelijk debat over de koers van de samenleving. Ik roep met het CSC en met dit congres ook op tot een opbouwend inhoudelijk debat over onze samenleving. Een samenleving met hart en ziel.”

Met bijdragen van Ernst Hirsch Ballin, Piet Hein Donner, Erik Borgman, Govert Buijs en vele anderen.

 


 

voorkant 20092009: Herstel het vertrouwen

Uit de inleiding van CSC-voorzitter Herman Kaiser: “De crisis in onze sociaal-economische wereldorde vraagt om een fundamenteel en niet fundamentalistisch antwoord. Op basis van hoop, realiteitszin en vertrouwen. Dat is precies de oproep die over de wereld gaat via de sociale encycliek Caritas in Veritate. Deze is verscheen onlangs, een week nadat ons bestuur de uitnodigingen voor dit congres had verstuurd. Wereldwijd wordt de oproep voor een “nieuwe humanistische synthese” opgepakt en worden vruchtbare debatten gevoerd. In Nederland is vooralsnog veel lauwheid. Helaas ook in de politiek en bij partijen waar je juist warme belangstelling en enthousiasme zou mogen verwachten. Het is aan onze beweging en alle mensen van goede wil om de krachten te bundelen waarmee angst en vervreemding doorbroken kunnen worden. De christelijk-sociale leer is levendiger en actueler dan ooit. Wij hoeven maar één ding te doen. Abraham en de herders van de kerstnacht zijn ons voorbeeld. Sta op, beweeg en ga op weg.”

Met bijdragen van onder meer Ab Klink, Lans Bovenberg, Lizzie Doorewaard en Roel Kuiper.

 


 

voorkant 2008

2008: Solidariteit in de global village

Minister Donner zei in zijn inleiding op het thema o.a. dit: “Deze tijd vraagt om een nieuwe invulling en borging van wat een gerechte samenleving is. Vrijheid is daar voor niet genoeg. Het vergt een duurzaam en verantwoord gebruik van mogelijkheden; steun bij keuzen en het dragen van verantwoordelijkheid; menswaardige zorg en een menselijke maat bij de invulling. Sociale zekerheid moet gezocht worden in arbeidsparticipatie ook als een aanvullende uitkering nodig is, zodat ieder door arbeid kan deel hebben in groei en mogelijkheden. Werk moet gepaard gaan met opleiding, en ouderen moeten kunnen blijven participeren.”

Met bijdragen van onder meer Piet Hein Donner, Wim van de Donk, Tineke Bakker, Govert Buijs en René Paas.

 


 

2007:  Maatschappelijk Leiderschap: zijn we er klaar voor?!  voorkant 2007

Tussen de bovenstaande vraag en het antwoord Ik ben er klaar voor! vond op 31 augustus het Christelijk-Sociaal Congres 2007 plaats. Onze tijd vraagt om leiderschap dat appelleert aan fundamentele waarden van medemenselijkheid en eerbied voor de schepping. Daarom zochten de deelnemers van het Congres naar een antwoord op de vraag: Hoe kunnen wij op een eigentijdse manier vorm geven aan maatschappelijk leiderschap dat past binnen de Rijnlandse traditie? De toekomst van christelijk-sociale organisaties en van maatschappelijk leiderschap hangt af van adequate hedendaagse antwoorden op de sociale vragen van nu. Het doel van christelijk-sociaal en maatschappelijk leiderschap is nog immer hetzelfde: mensen tot hun recht laten komen, mensen in staat stellen om hun bestemming te realiseren, in het besef van wederzijdse verantwoordelijkheid en afhankelijkheid.

Met bijdragen van Hannie van Leeuwen, Hilde Kieboom, Dick den Bakker en vele anderen.

 


 

voorkant 2006

2006: Het verschil maken – met inspiratie en daadkracht

In CSC-bijeenkomsten kwam de afgelopen jaren naar voren dat er al heel veel gebeurt in het kader van christelijk-sociaal handelen. Het signaal kwam naar boven dat we onze schroom van ons af moeten werpen. Daarom is gekozen voor dit thema. Een congres dat staat in het teken van de Rotterdamse daadkracht. Het is niet voldoende om te roepen dat er meer ruimte voor bezieling en identiteit moet komen; christelijk-sociale organisaties moeten hiermee zelf concreet aan de slag. De handen moeten uit de mouwen, in bestuurskamers, op de werkvloer en in alle lagen daar tussen. Initiatieven die als een mosterdzaadje begonnen, groeiden uit tot bergen. Daarvan kunt u lezen in dit congresverslag.

Met verslagen van lezingen en gesprekken met Ruud Lubbers, Agnes van Ardenne en Marco Pastors.

 


 

voorkant 2005

2005: Menselijkheid als maat

CSC-voorzitter Herman Kaiser lichtte tijdens het congres het thema toe: “Op veel plaatsen voelen mensen zich beperkt in hun volwaardig mens zijn. Velen voelen zich verweesd omdat ze er alleen voor staan. Omdat ze het gevoel hebben er niet meer echt toe te doen. Omdat ze het gevoel hebben nergens echt meer bij te horen. Omdat ze het gevoel hebben dat hun talent niet serieus genomen wordt. Wij leven, om met Ad Verbrugge te spreken, in een tijd van onbehagen.

Ons congres wil wegen verkennen waarlangs menswaardigheid aan het begin van de 21e eeuw opnieuw gestalte kan krijgen in een samenleving die hoe dan ook anders zal zijn dan vroeger. De strijd om menselijkheid als leidend principe vraagt moed en vertrouwen in onze uitgangspunten op basis van het evangelie.”

Met bijdragen van onder meer Karien van Gennip, André Rouvoet, Maarten Verkerk.

 


 

voorkant 20042004: Goed werk leveren – Bezieling WAAR maken

Het congres van 2004 ging  over de vraag hoe mensen die werken in organisaties de ruimte kunnen krijgen om daadwerkelijk met hart en ziel iets voor anderen te betekenen. Is er in onze prestatie- en afrekencultuur nog ruim te voor bezieling en vertrouwen? Gaat ontbureaucratisering om minder regels omdat het systeem vastloopt of omdat we mensen echt meer handelingsruimte en vertrouwen durven geven?

Bezielende organisaties vragen om leiderschap dat richtinggevend durft te zijn en
dat mensen aan de basis de ruimte geeft om de goede dingen goed te doen. In de netwerksamenleving zal hiërarchische sturing plaats maken voor meer horizontale sturingsvormen. Communicatie en interactie vragen om een heel andere stijl van met elkaar omgaan. Die stijl wordt niet bepaald door oppervlakkigheden. Maar door gezamenlijk gedragen waarden.

Met bijdragen van o.m. Hans Andriaansens, Erik Borgman, Ben Tichelaar en bisschop Ad van Luyn.

 


 

voorkant 20032003: Wat zijn waarden waard?

Als christelijk-sociale organisaties hun waarden, normen en deugden serieus nemen, leveren zij een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse samenleving. Zij vormen met elkaar geen zuil meer — met alle militante trekken van dien — maar een geïnspireerde familie van organisaties die op allerlei terreinen van de maatschappij een belangrijk aanbod aan diensten neerzetten. Als die diensten kleur hebben, moet de samenleving kleur krijgen. Dat kan niet anders. In elk geval kunnen zij met elkaar een niche vormen, een interessante open plek in de samenleving waar getoond wordt dat het ook anders kan dan in de heersende economistische cultuur.

Tijdens dit congres gingen deelnemers actief in gesprek over de rol van hun persoonlijke waarden en die van hun organisaties, politiek en samenleving. Met bijdrage van onder meer Paul van Tongeren.

 


 

voorkant 20022002: Heel de mens – op zoek naar balans

Uit de introductietekst van CSC-bestuurslid Jet Wijgand-Timmer: “We hebben het thema opgevat op twee manieren: In de eerste plaats betekent heel: compleet, niet kapot, gezond. We willen er in dit congres over nadenken wat dat voor ieder van ons betekent, zo wel persoonlijk als voor onze omgeving. Maar in de tweede plaats is heel ook een vervoeging van het werkwoord ‘helen’. Dan gaat het om het heel maken van mensen, genezen, om het heil brengen voor mensen in navolging van onze Heiland, om maar eens een prachtig oude Bijbelse naam te gebruiken. We mogen niet blijven steken in analyses, maar zullen aan de slag moeten, om onszelf en anderen geestelijk en fysiek in staat te stellen om heel te worden. Dat kan in persoonlijk contact, maar dat zal ook tot uiting moeten komen in allerlei beleid.”

Met bijdragen van onder meer Wil Derkse, Jan Peter Balkenende, Doekle Terpstra en Jan Hoogland.

 


 

voorkant 2001

2001: Wat bezielt mij en mijn organisatie?

CSC-voorzitter Piet Hein Donner: “We leven in een tijd van grote paradoxen. Er is sprake van ontkerkelijking. Maar tegelijk lijkt spiritualiteit te worden herontdekt als bron van inspiratie. Wat betekent dat voor ons en onze organisaties? Die vragen stonden centraal op de conferentie die de Stichting Christelijk-Sociaal Congres organiseerde op 31 augustus in samen werking met het VKMO (Verband Katholiek Maatschappelijke Organisaties).”

Met bijdragen van onder meer Lenette Schuijt en Hein Blommestein.

 


 

voorkant 20002000: Getto’s en pleinen

Uit de inleiding van Hans Groen: “Getto’s en pleinen gaat over uitsluiting en aansluiting in de maatschappij. Getto’s kennen veel samenhang, maar de gemeenschap van het getto bestaat omdat zij door anderen wordt buitengesloten of omdat zij zich niet bij anderen wil aansluiten. Mensen van buiten het getto hebben er niets te zoeken, het leven in het getto stoort zich niet aan de buitenwereld en is voor buitenstaanders onzichtbaar. Op pleinen is er vrijgevigheid, uitnodiging tot meedoen. Pleinen staan open voor ieder die zich wil aansluiten. Als er geen ‘pleinen’ zijn, geen zichtbare verbanden waarin mensen zich tezamen inzetten voor maatschappelijke doeleinden, dan gaan de poorten van de ‘getto’s’ dicht en leeft ieder uiteindelijk slechts voor zichzelf. De eigen gemeenschap leidt dan tot de uitsluiting van de ander. De maatschappij wordt los zand waarin niemand meer verantwoordelijk is voor de noden van anderen en waar men elkaars noden zelfs niet meer ziet. Dat is het gevaar dat dreigt als pleinen onzichtbaar worden.”

Aan dit document (136 pgs) werd onder meer bijgedragen door Hans Groen, Jos van Gennip, John Sweeney, Herman Wijffels en Wim van de Donk.


Meer over het CSC voor 2000

xosotin chelseathông tin chuyển nhượngcâu lạc bộ bóng đá arsenalbóng đá atalantabundesligacầu thủ haalandUEFAevertonxosofutebol ao vivofutemaxmulticanaisonbetbóng đá world cupbóng đá inter milantin juventusbenzemala ligaclb leicester cityMUman citymessi lionelsalahnapolineymarpsgronaldoserie atottenhamvalenciaAS ROMALeverkusenac milanmbappenapolinewcastleaston villaliverpoolfa cupreal madridpremier leagueAjaxbao bong da247EPLbarcelonabournemouthaff cupasean footballbên lề sân cỏbáo bóng đá mớibóng đá cúp thế giớitin bóng đá ViệtUEFAbáo bóng đá việt namHuyền thoại bóng đágiải ngoại hạng anhSeagametap chi bong da the gioitin bong da lutrận đấu hôm nayviệt nam bóng đátin nong bong daBóng đá nữthể thao 7m24h bóng đábóng đá hôm naythe thao ngoai hang anhtin nhanh bóng đáphòng thay đồ bóng đábóng đá phủikèo nhà cái onbetbóng đá lu 2thông tin phòng thay đồthe thao vuaapp đánh lô đềdudoanxosoxổ số giải đặc biệthôm nay xổ sốkèo đẹp hôm nayketquaxosokq xskqxsmnsoi cầu ba miềnsoi cau thong kesxkt hôm naythế giới xổ sốxổ số 24hxo.soxoso3mienxo so ba mienxoso dac bietxosodientoanxổ số dự đoánvé số chiều xổxoso ket quaxosokienthietxoso kq hôm nayxoso ktxổ số megaxổ số mới nhất hôm nayxoso truc tiepxoso ViệtSX3MIENxs dự đoánxs mien bac hom nayxs miên namxsmientrungxsmn thu 7con số may mắn hôm nayKQXS 3 miền Bắc Trung Nam Nhanhdự đoán xổ số 3 miềndò vé sốdu doan xo so hom nayket qua xo xoket qua xo so.vntrúng thưởng xo sokq xoso trực tiếpket qua xskqxs 247số miền nams0x0 mienbacxosobamien hôm naysố đẹp hôm naysố đẹp trực tuyếnnuôi số đẹpxo so hom quaxoso ketquaxstruc tiep hom nayxổ số kiến thiết trực tiếpxổ số kq hôm nayso xo kq trực tuyenkết quả xổ số miền bắc trực tiếpxo so miền namxổ số miền nam trực tiếptrực tiếp xổ số hôm nayket wa xsKQ XOSOxoso onlinexo so truc tiep hom nayxsttso mien bac trong ngàyKQXS3Msố so mien bacdu doan xo so onlinedu doan cau loxổ số kenokqxs vnKQXOSOKQXS hôm naytrực tiếp kết quả xổ số ba miềncap lo dep nhat hom naysoi cầu chuẩn hôm nayso ket qua xo soXem kết quả xổ số nhanh nhấtSX3MIENXSMB chủ nhậtKQXSMNkết quả mở giải trực tuyếnGiờ vàng chốt số OnlineĐánh Đề Con Gìdò số miền namdò vé số hôm nayso mo so debach thủ lô đẹp nhất hôm naycầu đề hôm naykết quả xổ số kiến thiết toàn quốccau dep 88xsmb rong bach kimket qua xs 2023dự đoán xổ số hàng ngàyBạch thủ đề miền BắcSoi Cầu MB thần tàisoi cau vip 247soi cầu tốtsoi cầu miễn phísoi cau mb vipxsmb hom nayxs vietlottxsmn hôm naycầu lô đẹpthống kê lô kép xổ số miền Bắcquay thử xsmnxổ số thần tàiQuay thử XSMTxổ số chiều nayxo so mien nam hom nayweb đánh lô đề trực tuyến uy tínKQXS hôm nayxsmb ngày hôm nayXSMT chủ nhậtxổ số Power 6/55KQXS A trúng roycao thủ chốt sốbảng xổ số đặc biệtsoi cầu 247 vipsoi cầu wap 666Soi cầu miễn phí 888 VIPSoi Cau Chuan MBđộc thủ desố miền bắcthần tài cho sốKết quả xổ số thần tàiXem trực tiếp xổ sốXIN SỐ THẦN TÀI THỔ ĐỊACầu lô số đẹplô đẹp vip 24hsoi cầu miễn phí 888xổ số kiến thiết chiều nayXSMN thứ 7 hàng tuầnKết quả Xổ số Hồ Chí Minhnhà cái xổ số Việt NamXổ Số Đại PhátXổ số mới nhất Hôm Nayso xo mb hom nayxxmb88quay thu mbXo so Minh ChinhXS Minh Ngọc trực tiếp hôm nayXSMN 88XSTDxs than taixổ số UY TIN NHẤTxs vietlott 88SOI CẦU SIÊU CHUẨNSoiCauVietlô đẹp hôm nay vipket qua so xo hom naykqxsmb 30 ngàydự đoán xổ số 3 miềnSoi cầu 3 càng chuẩn xácbạch thủ lônuoi lo chuanbắt lô chuẩn theo ngàykq xo-solô 3 càngnuôi lô đề siêu vipcầu Lô Xiên XSMBđề về bao nhiêuSoi cầu x3xổ số kiến thiết ngày hôm nayquay thử xsmttruc tiep kết quả sxmntrực tiếp miền bắckết quả xổ số chấm vnbảng xs đặc biệt năm 2023soi cau xsmbxổ số hà nội hôm naysxmtxsmt hôm nayxs truc tiep mbketqua xo so onlinekqxs onlinexo số hôm nayXS3MTin xs hôm nayxsmn thu2XSMN hom nayxổ số miền bắc trực tiếp hôm naySO XOxsmbsxmn hôm nay188betlink188 xo sosoi cầu vip 88lô tô việtsoi lô việtXS247xs ba miềnchốt lô đẹp nhất hôm naychốt số xsmbCHƠI LÔ TÔsoi cau mn hom naychốt lô chuẩndu doan sxmtdự đoán xổ số onlinerồng bạch kim chốt 3 càng miễn phí hôm naythống kê lô gan miền bắcdàn đề lôCầu Kèo Đặc Biệtchốt cầu may mắnkết quả xổ số miền bắc hômSoi cầu vàng 777thẻ bài onlinedu doan mn 888soi cầu miền nam vipsoi cầu mt vipdàn de hôm nay7 cao thủ chốt sốsoi cau mien phi 7777 cao thủ chốt số nức tiếng3 càng miền bắcrồng bạch kim 777dàn de bất bạion newsddxsmn188betw88w88789bettf88sin88suvipsunwintf88five8812betsv88vn88Top 10 nhà cái uy tínsky88iwinlucky88nhacaisin88oxbetm88vn88w88789betiwinf8betrio66rio66lucky88oxbetvn88188bet789betMay-88five88one88sin88bk88xbetoxbetMU88188BETSV88RIO66ONBET88188betM88M88SV88Jun-68Jun-88one88iwinv9betw388OXBETw388w388onbetonbetonbetonbet88onbet88onbet88onbet88onbetonbetonbetonbetqh88mu88Nhà cái uy tínpog79vp777vp777vipbetvipbetuk88uk88typhu88typhu88tk88tk88sm66sm66me88me888live8live8livesm66me88win798livesm66me88win79pog79pog79vp777vp777uk88uk88tk88tk88luck8luck8kingbet86kingbet86k188k188hr99hr99123b8xbetvnvipbetsv66zbettaisunwin-vntyphu88vn138vwinvwinvi68ee881xbetrio66zbetvn138i9betvipfi88clubcf68onbet88ee88typhu88onbetonbetkhuyenmai12bet-moblie12betmoblietaimienphi247vi68clupcf68clupvipbeti9betqh88onb123onbefsoi cầunổ hũbắn cáđá gàđá gàgame bàicasinosoi cầuxóc đĩagame bàigiải mã giấc mơbầu cuaslot gamecasinonổ hủdàn đềBắn cácasinodàn đềnổ hũtài xỉuslot gamecasinobắn cáđá gàgame bàithể thaogame bàisoi cầukqsssoi cầucờ tướngbắn cágame bàixóc đĩaAG百家乐AG百家乐AG真人AG真人爱游戏华体会华体会im体育kok体育开云体育开云体育开云体育乐鱼体育乐鱼体育欧宝体育ob体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育亚博体育开云体育开云体育棋牌棋牌沙巴体育买球平台新葡京娱乐开云体育mu88qh88

    Er zijn op dit moment geen agendapunten.

Zie agenda

Blijf op de hoogte